Партниращи научни организации:

1. Институт по Роботика – БАН (водеща организация)

ИР-БАН е водещ научно-изследователски център в областта на роботика, системно инженерство, сензорика, биотехнологиите, мехатроника и приборостроене.

Институтът по Pоботика – БАН (ИР-БАН) от 2018г. е правоприемник на Института по системно инженерство и роботика – БАН, който е създаден на 01.07.2010г. с решение на ОС на БАН от 23.03.2010год. на базата на обединението на Института по управление и системни изследвания и Централната лаборатория по мехатроника и приборостроене.

ИР има 2 научни направления, 6 секции и 2 лаборатории. Научно-изследователският колектив на института се сътои от 62 учени, в това число 1 академик, 4 професора, 13 доценти, 14 главни асистенти и 15 асистенти, 30 от учените имат докторска степен (PhD) и 2 са доктор на науките (DSc). На базата на сключени споразумения и проекти се провеждат съвместни изследвания с над 11 научни институции от чужбина. В кадрово отношение институтът се състои от софтуерни, хардуерни и машинни инженери и др. Средногодишно учените от института публикуват над 55 статии, повече от които, в международни специализирани списания с импакт фактор и материали на конференции.

2. Университет „Шефилд Халам“

Sheffield Hallam University ( SHU ) е публичен изследователски университет в Шефилд , Южен Йоркшир , Англия. Като един от най-големите и прогресивни университети в Обединеното кралство, преподаването, изследванията и партньорствата се характеризират с фокус върху въздействието в реалния свят – справяне със здравните, икономическите и социалните предизвикателства, пред които е изправено обществото днес.

Финансираща организация

Проектът е финансиран по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания–2021г.” от Фонд „Научни изследвания“. Административен договор № КП-06-Н57/8 от 16.11.2021г.