Методология за определяне на функционалните параметри на мобилен колаборативен сервизен робот асистент в здравеопазването.

Целта на проекта е синтез на оптимален модел на сервизен робот с управление с елементи на изкуствен интелект за за нуждите на медицината. Задачата, която си поставя колектива е създаване на Методология за определяне на функционалните параметри на мобилни сервизни колоборативни роботи, предназначени за подпомагане на медицинския персол при екстремни ситуации на труд. 

Тези роботи ще са в помощ и на хората в неравностойно положение, а така също ще са добър асистент за самотни възрастни хора.

Проекта ще даде възможност да се направи анализ  за развитие на мобилната платформа на робота, като се даде възможност за увелечаване степените на подвижност, не само в равнината XY, но и по оста Z. Това движение ще позволи разшири спектъра от дейности, които ще може да реализира сервизният робот.

Изследването на функционалните параметри на робота ще даде възможност за подобряване на колоборативните функции на сервизните роботи. В резултат на извършените изследователски дейности ще бъдат проектирани  елементи и възли на един интелигентен модулен сервизен мобилен робот, с цел повишаване възможностите на сензорно-информационната му система.

Друга ключова иновация, която ще бъде анализирана и оптимизирана при сервизните роботи е сензорно-информационната им система. Бързото развитие на електрониката и електротехниката позволи разработване на сензори, гарантиращи висока надеждност. Именно това позволява развитието на колоборативните функции на сервизните роботи. Така например при робота „AnRI“ използването на лазерен интерферометър доставящ информация за околната стохастично изменяща се неподредена среда с възможности за картографиране дава информация въз основа на която се изгражда модел. Чрез полученият модел на околната среда е възможно избирането на безопасна траектория, избягваща възможни колизии с различни предмети. В създадената по този начин навигационна система ще се използват елементи на изкуствен интелект. Това ще доведе сервизния робот до състояние на безопасно поведениe спрямо обслужваните хора. 

Изследването на интерфейса човек-робот ще бъде една от основните задачи пред колектива. Целта е да се повишат когнитивните функции на сервизния робот чрез вграждане на елементи на изкуствен интелект.

Проектът е финансиран по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания–2021г.” от Фонд „Научни изследвания“. Административен договор № КП-06-Н57/8 от 16.11.2021г. 

Повече за проекта можете да прочетете тук.