МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ
НА МОБИЛЕН КОЛОБОРАТИВЕН СЕРВИЗЕН РОБОТ АСИСТЕНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Проектът се фокусира върху иновативно предложение за създаване на Методология за определяне на функционалните параметри на мобилен колоборативен сервизен робот, който да удовлетворява различните потребности в медицината и при обслужване на хора в неравностойно положение. Предложеният робот трябва да удовлетворява следните изисквания:  

Различни възможности, нужди и очаквания на хора в неравностойно положение. 

Еволюция на физически, социални, интелектуални, емоционални и социални промени на хора в неравностойно положение.  

Колаборативният сервизен робот трябва да е ненатрапчив, адаптивен, да се интегрира естествено в дейностите на ежедневния живот, въз основа на поведенчески модели.  

Трябва да уважава личния живот на различните общности, да бъде надежден и сигурен.  

Колаборативният сервизен робот трябва да позволява интеграция на платформи с други медицински грижи, услуги и други устройства. За тази цел трябва да се изследва възможността за създаване на интерфейс, който да решава поставената задача,  характеризираща се със следното:

  • възможност за пълно отчитане функционалните параметри на робота;
  • възможност за синтезиране и намиране на такова решение, което удовлетворява по най-добър начин надеждната работа на робота;
  • изследване на интерфейса човек-робот  –  в платформата трябва да е предвидено да уважава личния живот на различните общности, да бъде надежден и сигурен.   
  • гъвкавост и възможност за усъвършенстване на използвания инструментариум и др.

Въз основа на предложената Методология за определяне на функционалните параметри на мобилен колоборативен сервизен робот за нуждите в медицината, който да удовлетворява различните потребности при обслужването на хора в неравностойно положение и приложението му в здравеопазването ще бъде създаден оптимален модел, в който ще се прилагат постиженията в мехатрониката, комуникационните технологии и системи за управление в режим на реално време с използване на елементи на изкуствен интелект. Методологията за изследване и синтез на модела на сервизния колоборативен мобилен робот включва следните елементи:

Стъпка 1. Формулиране на задачата.

Стъпка 2. Изследване на функционалните възможности на сервизния робот.

Стъпка 3. Кинематичен анализ на механичната структура и МС на сервизния робот.

Стъпка 4. Възможност за планиране на движенията на сервизния робот.

Стъпка 5. Формиране критерия за интерфейс човек-робот.

Стъпка 6. Идентификация на параметрите на механичната структура и МС на робота.

Стъпка 7. Оценяване на параметрите на механичната структура  и МС на робота.

Стъпка 8. Калиброване на изследваните параметри на механичната структура  и МС на робота, в съответствие с резултатите от идентификация на параметрите.

Проектът е финансиран по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания–2021г.” от Фонд „Научни изследвания“. Административен договор № КП-06-Н57/8 от 16.11.2021г.