В хода на изпълнението на проекта ще се извършат: проучвания на световния опит, 

избор на перспективни решения, изследователски дейности, компютърно моделиране и анимиране, като се изследват най-новите достижения в следните области: 

  • изследвания на агрегатно-модулната механична система на робота, в т.ч. и локомоционната му система; 
  • модули за изграждане на бордова антропоморфна ръка и изследвания на различни видове хващачи за нея; 
  • ергономични изследвания на сервизния мобилен колаборативен робот; 
  • сензори и сензорни системи за ориентация, следене на траекторията, безопасност на робота и хората работещи с него; (docking stations); 
  • информационни и комуникационни системи на робота и неговите компоненти; 
  • бордови компютърни системи на няколко нива и софтуер за управление на отделните модули; 
  • елементи на изкуственото зрение на робота и елементи за генерирене и разпознаване на говор; 
  • изследвания на различните приложения на сервизения мобилен колоборативен робот в медицината и необходимите елементи за това.

Работната програма е разделена на 7 работни пакета:

Работен пакет 1: Проучване на световния опит и нивото на развитие на мобилните и колоборативните роботи.

Начало и край на работния пакет: от Месец 1 до Месец 6

Дейност 1.1   Литературно – информационен обзор на мобилните сервизни роботи, както и на колаборативните роботи. Очакван резултат: Литературно – информационен обзор.

Дейност 1.2 Обработка и обобщаване на събраната информация. Очакван резултат: Анализ на състоянието на проблема. Доклад от проучване. Предложение за разработката на Методологията за определяне на функционалните параметри на мобилен сервизен колоборативен робот асистент за нуждите в здравеопазването.

Очакван резултат по Работен пакет 1: Приета или изпратена за печат научна публикация в списание с импакт фактор. Статии публикувани на Международни форуми и симпозиуми със свободен достъп на информацията, публикации с т.нар. „Full Open Access” или „Green“.

Работен пакет 2: Създаване на метод за синтез на модел на мобилен сервизен колаборативен робот.

Начало и край на работния пакет: от Месец 7 до Месец 18

Дейност 2.1 Анализ на функционалните параметри на механичната система на сервизен мобилен колоборативен робот. Очакван резултат: Доклад за функционалните параметри на механичната система на сервизен мобилен колоборативен робот.

Дейност 2.2 Подход за проектиране на оптимален модел на  мобилната платформа за мобилен сервизен колаборативен робот.Очакван резултат: Метод за проектиране на модел на мобилната платформа за сервизен колаборативен робот.

Дейност 2.3 Подход за проектиране на оптимална МС на колоборативен робот. Очакван резултат: Метод за проектиране на МС на колоборативен робот.

Дейност 2.4 Подход за проектиране на оптимален модел на мобилен сервизен колаборативен робот. Очакван резултат: Метод за проектиране на модел на мобилен сервизен колаборативен робот. Създаване на CAD модели на мобилен сервизен колаборативен робот.

Очакван резултат по Работен пакет 2: Приета или изпратена за печат научна публикация в списание с импакт фактор. Статии публикувани на Международни форуми и симпозиуми със свободен достъп на информацията, публикации с т.нар. „Full Open Access” или „Green“.

Работен пакет 3: Създаване на метод за избор на сензорно-информационна система подходяща за мобилен сервизен колаборативен робот, предназначен за нуждите в медицината и обслужване на хора в неравностойно положение.

Начало и край на работния пакет: от Месец 7 до Месец 18

Дейност 3.1 Анализ на параметрите на сензорно-информационната система на сервизен мобилен колоборативен робот. Очакван резултат: Доклад за параметри на сензорно-информационна система на сервизен мобилен колоборативен робот.

Дейност 3.2 Подход за проектиране на сензорно-информационна система за мобилна платформа на сервизен колаборативен робот. Очакван резултат: Създаване на метод за избор на сензорно-информационна система за мобилната платформа на сервизен колаборативен робот.

Дейност 3.3 Подход за проектиране на сензорно-информационна система за ръка на сервизен колоборативен робот. Очакван резултат: Метод за създаване на сензорно-информационна система подходяща за сервизен колаборативен робот, предназначен за нуждите на здравеопазването и за обслужване на хора в неравностойно положение.

Очакван резултат по Работен пакет 3: Приета или изпратена за печат научна публикация в списание с импакт фактор. Статии публикувани на Международни форуми и симпозиуми със свободен достъп на информацията, публикации с т.нар. „Full Open Access” или „Green“.

Работен пакет 4: Създаване на метод за управление за задвижване на сервизен колаборативен робот.

Начало и край на работния пакет: от Месец 7 до Месец 18

Дейност 4.1 Анализ на параметри на системата за управление на сервизен мобилен колоборативен робот. Очакван резултат: Доклад за параметри на системата за управление на сервизен мобилен колоборативен робот.

Дейност 4.2 Подход за проектиране на управление за мобилната платформа за мобилен сервизен колаборативен робот. Очакван резултат: Метод за управление на  мобилната платформа за мобилен сервизен колаборативен робот.

Дейност 4.3 Подход за проектиране управление на колоборативен сервизен робот. Очакван резултат: Метод за управление на колоборативен сервизен робот.

Дейност 4.4 Подход за оптимално проектиране на управление на мобилен  сервизен колаборативен робот. Очакван резултат: Метод за управление на мобилен сервизен колаборативен робот.

Очакван резултат по Работен пакет 4: Приета или изпратена за печат научна публикация в списание с импакт фактор. Статии публикувани на Международни форуми и симпозиуми със свободен достъп на информацията, публикации с т.нар. „Full Open Access” или „Green“.

Работен пакет 5: Разработване на интерфейс робот-човек.

Начало и край на работния пакет: от Месец 18 до Месец 33

Дейност 5.1 Подход за разработване на интерфейс робот-човек. 

Очакван резултат: Възможност за визуална и говорна комуникация между робота и човека 

Дейност 5.2 Оценка на въздействието на робота върху човека 

Очакван резултат: Метод за разработване на интерфейс робот-човек.

Очакван резултат по Работен пакет 5: Приета или изпратена за печат научна публикация в списание с импакт фактор. Статии публикувани на Международни форуми и симпозиуми със свободен достъп на информацията, публикации с т.нар. „Full Open Access” или „Green“.

Работен пакет 6: Разработване на Методология за определяне на функционалните параметри на мобилен колоборативен сервизен робот.

Начало и край на работния пакет: от Месец 18 до Месец 33

Дейност 6.1 Анализ на резултатите на дейностите по РП2, РП3, РП4 и РП5 и систематизиране на базата данни от използваните параметри. Очакван резултат: Систематизиране на базата данни от параметри, необходими за изготвяне на Методологията.

Дейност 6.2 Изготвяне на Методология за определяне на функционалните параметри на мобилен колоборативен сервизен робот. Очакван резултат: Разработване на Методология за определяне на функционалните параметри на мобилен колоборативен сервизен робот.

Дейност 6.3 Подготовка за монография на тема: Методология за определяне на функционалните параметри на мобилен колоборативен сервизен робот. Очакван резултат: Приета от НС на ИР-БАН монография на тема: Методология за определяне на функционалните параметри на мобилен колоборативен сервизен робот.

Очакван резултат по Работен пакет 6: Приета или изпратена за печат научна публикация в списание с импакт фактор. Статии публикувани на Международни форуми и симпозиуми със свободен достъп на информацията, публикации с т.нар. „Full Open Access” или „Green“. Монография на тема: Методология за определяне на функционалните параметри на мобилен колоборативен сервизен робот.

Работен пакет 7: Управление на проекта.

Начало и край на работния пакет: от Месец 1 до Месец 36

Дейност 7.1 Осигуряване на висококвалифициран и надежден екип за реализация и управление на проекта. Очакван резултат: Сформиран екип от експерти.

Дейност 7.2  Мониторинг на изпълнението и отчитането на проекта като се осигури ефективно изпълнение и постигане на целите и резултатите по проекта. Очакван резултат: Изготвяне в срок на Отчети по отделните РП, съгласно утвърдения времеви график.

Дейност 7.3  Организиране на работни срещи за обсъждане на текущи организационни проблеми. Очакван резултат:  Протоколи от работните срещи с изводи и решения на възникналите проблеми.

Дейност 7.4  Организиране на семинар за оценка на работата по етапите от проекта.

Очакван резултат:  Провеждане на семинар в края на етапите.

Дейност 7.5 Организиране на Международна Научна конференция „Роботика и Мехатроника“ 16-ти месец и 33-ти месец. Очакван резултат: Провеждане на 2 броя Международна Научна конференция „Роботика и Мехатроника“.

Очакван резултат по Работен пакет 7:  Своевременно предаване на отчетите по отделните РП и успешно приключване на етапа.